Podmínky účasti / Conditions of participation

Fretka musí mít očkovací průkaz nebo mezinárodní pas zvířete a být řádně očkovaná proti vzteklině a proti psince. Očkování musí být minimálně 1 měsíc a maximálně 1 rok staré a platné v termínu výstavy.

Každá zúčastněná fretka včetně nevystavovaných musí mít v očkovacím průkazu následující potvrzení od svého veterináře maximálně 3 dny staré:

  • veterinární osvědčení o klinickém zdraví fretky
  • veterinární vyšetření na přítomnost ušního svrabu, musí zde být doslova uvedeno „vyšetření na ušní svrab je negativní“.

Fretky, které mají virózu, průjem, jsou pozitivní na virus ECE, jsou gravidní déle jak 14 dní či mají nezhojené operační rány, na výstavu v jejich vlastním zdravotním zájmu i zdravotním zájmu ostatních účastníků, neberte. Fretce, která neprojde vstupní veterinární prohlídkou, nebude umožněna účast na výstavě bez náhrady.

Doporučujeme, aby fretky měly číslo v plemenné knize jakéhokoliv evropského klubu. Jedná se o nezbytnou podmínku pro uchovnění fretky. V souladu s nařízením EU č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, vyžadujeme u zahraničních účastníků čip a mezinárodní pas.

Svá ostatní zvířata zanechte, prosím, doma. Nebudou do prostor konání výstavy vpuštěna.

Pořadatelé výstavy neodpovídají za škody způsobené vystavovatelem či jeho zvířaty. Kromě doby, v níž je fretka posuzovaná porotcem, pořadatelé neodpovídají za poranění, úhyn nebo ztrátu zvířete.

Vystavovatel je povinen si po dobu konání výstavy zabezpečit své fretky tak, aby nedocházelo ke vzájemnému napadání či poranění jiných fretek či osob.

V případě, že se výstava z objektivních příčin nebude konat, poplatky budou použity k úhradě nákladů na výstavu.

Ferret must have a valid rabies and distemper vaccination. We accept vaccination at least 1 month and maximum 1 year old.

All ferrets must have veterinary confirmation about clinical health of ferret and about absence of scabies old no longer than 3 days before contest.

Ferret with flue, diarrhea, ECE, which are pregnant longer than 14 days. Must stay at home. All ferrets which will not be accepted in entrance veterinary check up, we cannot allow participation on contest without refund of fees.

Your other pets please leave at home, they have no allowed entrance to exhibition.

Organizers have no responsibility for damages made by exhibitor or his ferrets. They have no responsible for wellbeing ferret except time of assessment of animal.